مگس خانگی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


مگس خانگی معمولی درارتباط بسیارنزدیک باانسان زندگی می کندودرتمام دنیاانتشاردارد.مگس هاباتغذیه ازروی موادغذایی ومواددفعی عوامل مختلف بیماری رامنتقل می کنند.علاوه برمگس خانگی ،تعدادی ازگونه های دیگرمگس نیزبامحل زندگی انسان ها سازگاری یافته وهمان مشکلات راایجادمی کنند.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها